Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Blatnici jako pokračovatel bývalých hasičů, bilancuje svoji práci za dlouhé období celé řady generací lidí, kteří dávali a dávají svoje síly, odvahu a dovednost k ochraně lidských životů, zdraví a vytvořených hodnot. Již patří minulosti letopočet 1892, kdy se datuje vznik německého hasičského sboru v Blatnici. Německou kroniku začal psát roku 1923 zdejší děkan pan Alexandr Osvald. Obecní kronika byla uložena na Místním národním výboru, kde se však ztratila. Jen několik listů bylo náhodně nalezeno v odpadcích sběru starého papíru. Zbytky německé kroniky doplněné pamětí zde žijících starousedlíků a informace z různých jiných pramenů pak byly použity ke zpracování české kroniky sepsané v červnu 1948. V ní se dočteme, že 26.11. roku 1922 oslavili němečtí hasiči 30 let svého trvání. Z tohoto zápisu v kronice obce vyplívá, že právě rok 1982 je rokem založení našeho sboru. V kronice je ještě zaznamenáno několik málo zmínek o požárech v obci. Bohužel se mnoho záznamů o počátcích sboru nedochovalo, proto jsou informace velmi omezené.

Záznamy o činnosti od roku 1945 jsou podstatně bohatší zásluhou českých hasičů, kteří si pořizovali zápisy ze svých jednání, jenž se dochovaly do dnes. Dne 21. října 1945 byla převzata po Němcích hasičská zbrojnice a ihned byl vyzkoušen motor na motorové stříkačce. Na schůzi 23. října 1945 byli zvoleni první činovníci českého hasičského sboru v Blatnici, první valná hromada se konala téhož dne. I přes dlouhé období rozvoje zůstalo naším posláním bojovat proti požárům a živelným pohromám. Z historie víme, jak těžké byly začátky, jak těžké bylo pořizování i té nejnutnější techniky. Zabezpečování sboru bylo odkázáno na prostředky poskytnuté obecní pokladnou nebo dobrovolnými sbírkami. Proběhla období úspěšná ale i velice těžká, zejména po druhé světové válce a v padesátých letech minulého století.

První hasičská zbrojnice se nacházela ve stodole u Prokošů č. 72. Byla zde uložena přenosná motorová stříkačka značky Flader na dvoukolovém přívěsu tažená dle dochované fotografie a svědectví pamětníků sanitkou francouzské výroby. Dále pak byla převzata koněspřežná ruční stříkačka, která byla z důvodu nefunkčnosti v dubu 1957 sešrotována. V letech 1947-1950 bylo zakoupeno silnější nákladní vozidlo, pravděpodobně se jednalo o značku Praga. Okresní požární jednotou byla roku 1954 přidělena našemu sboru přívěsná motorová stříkačka DS 16, kterou vlastníme dodnes.

Druhá zbrojnice byla přidělena hasičskému sboru v roce 1952 a byla umístěna ve stodole v domě č. 23 u Sobotků. V tomtéž roce si členové sboru a dobrovolníci zřídili zbrojnici a skladiště nákladem 80 tisíc Kčs, které uhradil ONV ve Stodě v akci 5M. Přívěsná stříkačka DS 16 byla dne 14. srpna 1975 nahrazena modernější a výkonnější přívěsnou motorovou stříkačkou s označením PPS 12. Roku 1964 bylo našemu sboru přiděleno z armády nákladní vozidlo Tatra 805 valník, známý především pod přezdívkou Kačena. V roce 1981 dostali naši členové k užívání bývalou budovu MŠ, ze které se přestavbou vytvořila nová hasičárna. Roku 1985 dostal náš sbor nové hasičské vozidlo Avia 31, která je stále využívána pro zasahující výjezdovou jednotku. V květnu 1987 byla započata stavba nové hasičské garáže v těsné blízkosti hasičárny. Garáž si stavěli především členové sboru brigádnicky. Dokončena byla o rok později v září 1988.

Když už jsme měli nové vozidlo v nové garáži, bylo třeba se zaměřit na zkvalitnění prostor nevyhovující hasičárny, která doznala v posledních letech velkých změn. V roce 2001 byla provedena nutná rekonstrukce střechy, následovala velká přestavba vnitřních prostor v roce 2005. V roce 2010 pak byla provedena oprava a nátěr fasády. Tyto rekonstrukce a opravy by samozřejmě nebyly možné bez finanční podpory OÚ, pracovitosti našich členů, firem a kamarádů, kteří odvedli mnoho hodin práce bez finanční odměny.